Alper Emlak İletişim

Alper Emlak : Emlak Terimleri Sözlüğü

Terim Listesi

Belirli yollarla çevrili imar planların meydana getirdiği parsellerin üzerindeki bir arada oluşumuna denir.
Tarafların karşılıklı beyanların alındığı resmi senet tanzimine tabi işlemine denir.
Yerleşim alanları ve yapılmış yollar dışında kalan topak parçasına denir.
(imar parseli) İmar planı kapsamında yer alan kullanım şekli ve yapılaşma düzeni belirlenip tamamlanmış arazi parçalarına denir. Arsaların diğer bir ismi ile İmar parseli' dir.
Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazı niteliğinin değiştirerek, bir başka nitelikteki tapu kütüğünde tescil edilmesine denir.
Yapılarda aynı çatı altında birden fazla yapılan bölümlerden her birine denir.
Belirli devrelerde kişilerce kullanılarak belirli zaman içinde diğer halk sahiplerine devredilen mekana denir.
Vergiden doğan cezaların azaltılması için ilgili daireye verilen yazıya denir.
Şahıs, kurum ve kuruşlarca sahibi olduklarını ispatlayarak bulundukları bölgedeki bağlı oldukları belediyelere makbuz karşılığı verilen belgeye denir.
Mülk ve maldan oluşan emlak kelimesi ev, arsa, bağ, bahçe, tarla, ve arazi gibi taşınmayan malların orta adına denir.
Hazine arazileri üzerinde izinsiz ve yetkisizce çok kısa sürede yapılan derme çatma kaçak yapılara denir.
İhtilaflı işlerden doğan pürüzün çözümü için konulan şerhe denir.
Coğrafya olgularının dağılımını bir plan üzerinde gösteren ölçekli çizimdir.
Birden fazla kişinin sahip olduğu belgeye denir.
Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın birden fazla parsel haline getirilmesidir.
İmar parselinin boyutlarını, sınırını, imar planında kullanım şeklini ve yapılacak yapının teknik şartlarını belirten belgeye denir.
Emlakın iradından faydalanma hakkına denir.
Alacaktan kalan kısmı için konan şerhe denir.
İki emlaktan diğerine geçiş hakkı tesisine denir.
Yapılan yapının bitmesi nedeni ile oturulmak için alınan yapı kullanım izine denir.
Hissedarlar arasında paylaşılmayan emlakın mahkeme yoluyla satışına isteme şekline denir
Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak ve yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için, o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat, Mülkiyeti Konunu' na göre kurulan irtifak hakkıdır.
Taraftar arasında şekil, biçim adet (yüzde ) karşılığı bedel ödemeksizin Tapu Sicil Müdürlüğü'nce senet altına temlik şeklidir.
Tamamlanmış bir yapının kat, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen,depo gibi bölümlerden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanların üzerinde, o taşınmazın maliki veya ortak malikleri tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre kurulan özel mülkiyet hakkına denir.
Taraflarca belirli zaman ve şartlarda anlaşarak sözleşme altına alınan kullanım şekline denir.
Kadastro pafta üzerinde ilgili parselin koordinatlarının bulunduğu vesikaya denir.
Emlakta hak sahibi olup tasarruf sağlamayan intifa hakkı ile hareket edebilen terime denir.
Bir bölgeye mahsus olan ve genel olmayan planlanmış bölgeye denir.
Ölen bir kimsenin mal varlığı ile alacak ve borçlarının mirasçılarına geçmesine denir.
Bir kişinin kendi başına sahip olduğu belgeye denir.
Büyük haritayı meydana getiren parçaların her birine denir.
İlgili parselin yapılabilmesini sağlayan, gerekli ölçülerin bulunduğu vesikaya denir.
Taşınmazın satışının bir kimseye vaat edilmesidir.
Tapu kütüğüne geçici mahiyette olmak bazı şahsi hakların kaydedilmesine denir.
Hissedarlar arasında birinin üçüncü şahıslara satışında yürürlüğe girme hakkına denir.
Akitli ve akitsiz işlemleri ile arazi, arsa ve binalar üzerinde yapılan değişikleri işleyen, kayda geçen, bunların sicilini tutan devlet dairelerine denir.
Emlak ile olan ihtilafın ve alacaktan doğan ihtilafın çözümü için konan şerhe denir.
Tapu kütüğünde kayıtlı birden fazla taşınmazın tek bir parsel haline getirilmesidir.
Kişinin kendi iradesi ile tayin ettiği bir temsil şeklidir.
Varislerin mahkeme kanalı ile kendilerini ispatlamaları neticesinde menkul ve gayri menkullerini kendi adlarına veya müşterek olarak ilgili daireye beyanda bulunmalarına denir.
Kanuni varislerin ölenin varisleri olduklarını resmi kayıt evrakları neticesinde kendilerini kanıtlamalı ve ilgili mahkemeden almış oldukları tasdikli belgeye denir.
Bizden Haberler
Site Duyuruları